BiBi plastik sanayi ve ticaret Ltd. Sti. (bundan böyle kısaca "BiBi Plastik" olarak anılacaktır) tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan www.mamacup.com.tr isimli web sitesinde (bundan böyle kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde SİTE'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi Türkiye Cumhuriyeti Kanunları, tüzük, yönetmelikleri başta olmak üzere resmi mevzuat hükümleri ve aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.
Bu SİTE'de sunulan hizmetler BiBi Plastik olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve SİTE'nin yasal sahibi BiBi Plastik olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi BiBi Plastik'e aittir.
1. Üyelik Aşaması ve Koşulları
BiBi Plastik'ten ürün/hizmet alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, BiBi Plastik tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her gerçek ve tüzel kişi ÜYE olarak tanımlanmaktadır.
SİTE'ye üyelik, ÜYE'nin şahsına ait ad, soyad, doğum tarihi, cinsiyet, e-posta adresi ve sair hususlara ilişkin kişisel bilgileri doğru ve eksiksiz paylaşması suretiyle kayıt işleminin yapılması ve BiBi Plastik tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. ÜYE, üyelik sırasında belirlediği kullanıcı adı ve şifresi ile SİTE'ye giriş yaparak SİTE'de kurulu uygulamalardan yararlanma imkanı edinecektir. Üyelik işlemi tamamlanmadan ÜYE olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
ÜYE, SİTE'den faydalanırken, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına, genel ahlak ve adaba, BiBi Plastik tarafından SİTE'nin daha etkin ve güvenilir kullanımını sağlama amaçlı yapılan/yapılacak her türlü düzenleme ve kurala uyacağını beyan, kabul ve taahhüt etmektedir.
BiBi Plastik, ÜYE tarafından kendisine iletilen veya SİTE üzerinden ÜYE tarafından yüklenen, değiştirilen bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt etme yükümlülüğü altında bulunmamaktadır.
ÜYE, belirtilen iletişim kanalları aracılığı ile yapılacak sözlü veya yazılı bildirim ile herhangi bir gerekçe göstermeksizin her zaman üyeliğini sona erdirebileceği gibi, BiBi Plastik, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ÜYE'nin sözleşmesini sonlandırabilme ve bu suretle SİTE'den faydalanmasını engelleyebilme hakkına sahiptir.
2. Sözleşme Kapsamı
SİTE vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle BiBi Plastik arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme kapsamında, genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir. BiBi Plastik'in SİTE üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; BiBi Plastik'e ait www.mamacup.com.tr adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından vergiler ve diğer yasal yükümlülükler dahil bedeli ödendikten sonra, taahhüt edilen sürede ürünün ÜYE'ye kargo firması tarafından BiBi Plastik adına teslimidir.
BiBi Plastik, SİTE üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE'de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.
3. Kullanım Koşullarının Değiştirilmesi
BiBi Plastik, işbu SİTE ve SİTE uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya, vs. bilgiler ve SİTE'yi kullanma koşulları ile SİTE'de sunulan bilgileri dilediği zaman önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, SİTE'yi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, SİTE'de yayınlanmalarıyla yürürlüğe girer. SİTE'nin kullanımı ya da SİTE'ye giriş ile bu değişiklikler de ÜYE tarafından kabul edilmiş sayılır.
BiBi Plastik, SİTE'de mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen en üst derecedeki çabaya rağmen, SİTE üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. SİTE muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler SİTE'ye verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile SİTE'de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. SİTE'de yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, belli bir amaca uygunluğu ve BiBi Plastik'in SİTE'de mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir açık ya da örtülü garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.
4. Diğer Sitelere Verilen Bağlantılar
SİTE üzerinden, BiBi Plastik'in kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link (erişimi mümkün kılan bağlantı) verilebilir. Bu linkler ÜYE'lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konulmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. SİTE üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında BiBi Plastik'in herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, ÜYE'lerin kendi sorumluluğundadır.
5. Bilgi Güvenliği Politikası
ÜYE, SİTE'deki, yüklenmeye ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından, spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda SİTE'nin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş - çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen ÜYE'nin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı ÜYE'nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan BiBi Plastik sorumlu değildir.
BiBi Plastik, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
6. Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Korunması
SİTE'nin sahibi BiBi Plastik'dir. Bu SİTE'de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınai ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve SİTE'nin sunumu BiBi Plastik'in ya da BiBi Plastik'in izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu SİTE'deki bilgilerin ya da SİTE sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-codeların html kodu ve diğer kodlar vs. ile SİTE içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. ÜYE, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan SİTE yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla BiBi Plastik ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
7. Kişisel Bilgilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
BiBi Plastik, SİTE üzerinden ÜYE'ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "Web Sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde muhafaza edebilir. BiBi Plastik aynı zamanda; ÜYE'nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. ÜYE'lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.
ÜYE, kendisi tarafından iletilen kişisel bilgilerin BiBi Plastik, mevcut ve ilerideki iştirakleri, bağlı şirketleri, ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler-kuruluşlar tarafından her türlü tanıtım, reklam, promosyon, iletişim, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik uygulamaları için süresiz olarak veya öngörecekleri süre ile kaydedilmesine, yazılı/manyetik arşivlerde tutulmasına, muhafazasına, işlenmesine, güncellenmesine, paylaşılmasına, transferine ve kullanılmasına, aksi belirtilmediği sürece SMS, internet, mektup, telefon vb. kanallardan temasa geçmelerine izin vermektedir. Şayet ÜYE, veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini, BiBi Plastik tarafından belirtilen iletişim kanallarına iletebilecektir.
SİTE'ye üyelik, ürün/hizmet alma ve bilgi güncelleme amaçlı girilen bilgiler, keza kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenmemektedir.
8. Sorumluluk ve Sorumluluğun Sınırlandırılması
SİTE dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı BiBi Plastik'in, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, BiBi Plastik çalışanlarının ve yöneticilerinin, BiBi Plastik yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. BiBi Plastik, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt etmemektedir.
ÜYE'ler, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla SİTE üzerinde işlem yapabilirler. ÜYE'lerin, SİTE dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her ÜYE, BiBi Plastik ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikte herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. ÜYE'lerin SİTE üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı BiBi Plastik'in doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
BiBi Plastik, SİTE'ye erişilmesi, SİTE'nin ya da SİTE'deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. BiBi Plastik, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu SİTE'ye ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da SİTE'nin kullanılması ile BiBi Plastik'in, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından sorumsuz kılındığı kabul edilmektedir.
9. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme
Sözleşmeden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku'na tabidir ve uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu İcra Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.